Divendres,
24 de Març de 2017
inici newsletter actual subscripció i baixa històric newsletters antics butlletins
Conferència de la Federació de Municipis de Catalunya sobre les ocupacions il·legals d'habitatges
Àngel Garcia Fontanet, ex-magistrat i president de la Fundació Carles Pi i Sunyer d'Estudis Autonòmics i Locals va donar el 17 de març davant 200 assistents una conferència organitzada per l'FMC sobre les ocupacions il·legals d'habitatges, enfocada des de la seguretat jurídica i la protecció dels drets

Més informació
L'FMC proposa que les empreses acreditin programes de compliance per accedir a la contractació pública
Aquesta ha estat la proposta de la Federació de Municipis de Catalunya a la quarta Jornada de Transparència que va tenir lloc el 17 de març a l'àrea Metropolitana de Barcelona. A l'acte de cloenda hi va intervenir el secretari general de l'FMC Juan Ignacio Soto Valle

Més informació
L'FMC reuneix 300 electes i tècnics locals per debatre sobre les problemàtiques en matèria d'ordenació de llocs de treball
El Seminari d'Actualització de la Funció Pública Local que la Federació de Municipis de Catalunya va celebrar el 17 de març també va tractar sobre l'establiment de requisits d’accés vinculats a titulació universitària en la gestió diària dels recursos humans i vies de solució

Més informació
Cap on ha d'anar el nou model d'orientació i intermediació laboral?
Aquest és el principal objectiu que es va debatre el 16 de març en la jornada organitzada pel Grup de Treball d’Orientació Laboral de l’Àmbit de Desenvolupament Econòmic i Ocupació de la Federació de Municipis de Catalunya

Més informació
L'FMC intervé en la jornada sobre la prestació de serveis de transport públic
Elena Amat, regidora de Sant Boi de Llobregat, va intervenir com a representant de la Federació de Municipis de Catalunya, en l'acte d'inauguració de la jornada de formació que el 15 de març va organitzar l'Associació de Municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà (AMTU) a Santa Maria de Palautordera

Més informació
L'FMC valora positivament el Projecte de Llei d’universalització de l’assistència sanitària
Enric Llorca, alcalde de Sant Andreu de la Barca i representant de la Federació de Municipis de Catalunya al Consell de Direcció del Servei Català de la Salut, ha comparegut aquesta tarda al Parlament per donar el posicionament de l'FMC en relació al Projecte de llei d'universalització de l'assistència sanitària

Més informació
L'FMC organitza un curs per millorar la gestió del servei públic de l'aigua
Amb la col·laboració de l'Ajuntament de Barcelona i el CSITAL Catalunya, la Federació de Municipis de Catalunya organitza un Curs sobre 'El servei públic del cicle de l'aigua' que se celebrarà els dies 25 d’abril i 2, 9, 16 i 23 de maig de 2017, a la seu de l'FMC

Més informació
L'AMB comença el llaurat de les 41 platges metropolitanes després d'un hivern ple de temporals
El ja tradicional manteniment de la sorra guanya en complexitat degut a l'augment de tempestes, durant tot l'any, que desafien la integritat de les platges. Durant l'hivern, diversos temporals de mar han fet necessari redistribuir i anivellar la sorra, així com substituir 500 metres de passeres que han quedat destruïdes

Més informació
Fòrum de l'Economia de l'Aigua
El Fòrum de l'Economia de l'Aigua celebra una nova edició el proper 5 d’abril de 2017, al Recinte Modernista de Sant Pau, a Barcelona. En aquesta ocasió es comptarà amb la presència del Premi Nobel de la Pau de 2007, Mohan Munasinghe que ens parlarà de l’aigua des del punt de vista del canvi climàtic i la sostenibilitat

Més informació
Moció en relació a la sentència del Tribunal Constitucional relativa a l'Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana
La moció està consensuada per les entitats municipalistes Federació de Municipis de Catalunya i ACM, i és a partir de la sentènciadel Tribunal Constitucional sobre la inconstitucionalitat d'alguns articles del'Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana deGuipúscoa

Més informació
Informació sobre el procés de participació dels càrrecs electes en GovernsLocals.cat
El govern de la Generalitat i el Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge està treballant amb els governs locals per definir l’Administració local del futur. En aquest sentit, ha endegat un procés de debat participatiu dirigit a tots els càrrecs electes del país amb l’objectiu de recollir l'opinió i el posicionament respecte com ha de ser la futura reforma de la Llei de governs locals

Més informació
Consulta pública sobre les competències clau per a l’aprenentatge permanent
La Comissió Europea ha obert una consulta pública sobre les competències clau per a l'aprenentatge permanent i la contribució al desenvolupament d’una educació de qualitat i de polítiques de formació orientades cap al futur

Més informació
Es convoquen accions formatives descentralitzades en l'àmbit local per a l'any 2017
Resolució de de març de 2017, publicada al BOE número 59, de 10 de març de 2017
Registre de grups d'interès de Catalunya
Es crea el Registre de grups d'interès de Catalunya, que actua com a registre de grups d'interès de l'Administració de la Generalitat, dels ens locals i dels organismes públics a què fa referència l'article 3.1.b i c de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern
Modificació de la Llei de vegueries
La norma consolida el reconeixement de la realitat i la singularitat territorial del Penedès, que es va iniciar amb l'aprovació de la Llei 23/2010, del 22 de juliol, que modifica la Llei 1/1995 i la Llei 23/1983 per a fixar l'àmbit de planificació territorial del Penedès
Taula d'impuls a l'autoconsum fotovoltaic a Catalunya
Acord GOV/11/2017, de 7 de febrer, publicat al DOGC número 7305, de 9 de febrer de 2017
Rendes màximes que poden ser considerades de lloguer assequible a l'efecte de les bonificacions de la quota de l'impost sobre habitatges buits
Ordre GAH/16/2017, de 31 de gener, publicat al DOGC número 7318, de 28 de febrer de 2017
Seu electrònica del Síndic de Greuges
Es crea la seu electrònica del Síndic de Greuges de Catalunya i es regula el funcionament i els instruments que incorpora la seu, com ara espais d'accés a la documentació pròpia de la persona o ens, i també del registre electrònic i el tauler electrònic
Pla de transport de viatgers de Catalunya 2020
El Pla de transport de viatgers de Catalunya 2020 desenvolupa les directrius nacionals de mobilitat, aprovades pel Decret 362/2006, de 3 d'octubre, que constitueixen el marc orientador per a l'aplicació dels objectius de la Llei de la mobilitat. En concret, defineix les directrius generals per millorar els serveis de transport públic interurbà de viatgers, tant ferroviaris com per carretera, amb l'horitzó de l'any 2020
Normes legals de cotització a la Seguretat Social, atur, protecció per cessament d'activitat, Fons de Garantia Salarial i formació professional per a l'exercici 2017
Ordre ESS/106/2017, de 9 de febrer, publicat al BOE número 36, d’11 de febrer de 2017
Llei 3/2017, del 15 de febrer, del llibre sisè del Codi civil de Catalunya relatiu a les obligacions i els contractes
L'objecte d'aquesta llei és establir l'estructura del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes, aprovar la regulació dels contractes de compravenda, de permuta i de mandat, modificar i incorporar els contractes regulats per lleis especials i substituir la Compilació del dret civil de Catalunya, d'acord amb el que estableix l'article 3.f de la Llei 29/2002, del 30 de desembre, primera llei del Codi civil de Catalunya
Es crea la seu electrònica derivada de l'Agència Tributària de Catalunya
Un acord crea la seu electrònica derivada de l'Agència Tributària de Catalunya per motius d'autonomia funcional, a fi de facilitar l'accés dels contribuents a tots les tràmits telemàtics de l'àmbit tributari. L'accés a la seu electrònica derivada de l'Agència Tributària de Catalunya es fa a través de l'adreça de la seu electrònica principal i des del web de l'Agència Tributària de Catalunya
Modificació de les normes de repartiment entre les seccions de la Sala del Contenciós-Administratiu
Acord de 2 de març de 2017, publicat al BOE número 60, d’11 de març de 2017
Es modifica el Reial decret llei de mesures urgents de protecció de deutors hipotecaris sense recursos, i la Llei de mesures per reforçar la protecció als deutors hipotecaris, reestructuració de deute i lloguer social
Reial decret llei 5/2017, de 17 de març, publicat al BOE número 66, de 18 de març de 2017
Es deroga parcialment l'Ordre per la qual es determinen la informació i procediments de remissió que el MINHAP tindrà amb caràcter permanent a disposició de l'Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal
Ordre HFP/232/2017, de 14 de març, publicada al BOE número 64, de 16 de març de 2017
Reforma del Reglament del Senat per la qual es modifica l'article 49.2
Es modifica l'article 49.2 del Reglament mitjançant l'addició a les comissions permanents legislatives de la següent: “Polítiques Integrals de la Discapacitat”. Segons s’exposa en el text de la norma, les persones amb discapacitat / diversitat funcional han de tenir veu al Senat i per aquest motiu és necessària la creació d'una Comissió Legislativa de Polítiques Integrals de la Discapacitat
S'aprova el Programa d'inspecció ambiental integrada de Catalunya per a l'any 2017
El programa d'inspecció ambiental és un document executiu que, basant-se en el pla d'inspecció ambiental integrada, recull la informació necessària per portar a terme les inspeccions ambientals que s'hi inclouen i prioritzen, i també la previsió dels recursos necessaris per executar-lo
S'aprova el Pla d'inspecció ambiental integrada de Catalunya per al període 2017-2019
El pla d'inspecció ambiental integrada és un document marc de caràcter pluriennal que ofereix les orientacions estratègiques en matèria de comprovació i verificació de les activitats que cobreix amb la finalitat de garantir el compliment de les condicions ambientals establertes en les autoritzacions ambientals integrades
Federació de Municipis de Catalunya | Via Laietana, 33 6è 1a - 080003 BARCELONA | Tel. 93 310 44 04 - Fax: 93 310 71 03