Dissabte,
29 d'Abril de 2017
inici newsletter actual subscripció i baixa històric newsletters antics butlletins
L'FMC demana que els pressupostos generals de l'Estat no limitin la potestat dels governs locals per decidir les formes de prestació dels serveis públics locals
En reunió ordinària celebrada dilluns 24 d'abril, el Comitè Executiu de l'FMC ha manifestat que les previsions de la disposició addicional vint-i-setena del Projecte de llei de pressupostos generals de l'Estat en cap cas poden limitar les competències ni les potestats que la llei atribueix als governs locals per decidir, en règim d’autonomia i d’acord amb la seva potestat d’autoorganització, sobre les formes de prestació dels serveis públics locals, conforme a les formes de gestió directa i/o indirecta que la legislació vigent regula

Més informació
El Comitè Executiu de l'FMC aprova una Moció per alliberar la reinversió del superàvit dels ens locals
El Comitè Executiu de la Federació de Municipis de Catalunya va celebrar el dilluns 24 d'abril una reunió ordinària a la seu de l'entitat, en la que s’ha aprovat una moció que insta el Govern de l’Estat i els grups parlamentaris del Congrés i del Senat perquè, per la via d’urgència, adoptin iniciatives perquè els ens locals puguin reinvertir el seu superàvit

Més informació
L'FMC dona suport a l’establiment d'un cànon a la concentració eòlica a Catalunya i a la creació d’un Fons compensatori al medi rural
El Comitè Executiu de la Federació de Municipis de Catalunya va acordar donar suport a la demanda dels municipis catalans afectats per la concentració de parcs eòlics als seus termes municipals, tal i com ja existeix en altres comunitats autònomes

Més informació
L'FMC reclama el compliment del compromís de l'Estat amb l'execució del Corredor Mediterrani
La vicepresidenta de la Federació de Municipis de Catalunya i alcaldessa de Montcada i Reixac, Laura Campos, va participar en l’acte de presentació del document de prioritzacions d’actuacions ferroviàries del Corredor del Mediterrani, que va tenir lloc el dilluns 10 d'abril al Centre Cultural Blanquerna, a Madrid

Més informació
L'FMC, a l'acte de reconeixement dels 19 ajuntaments pioners en la implantació de la FUE
Elena Alarcón, tinent d'alcalde d'Empreses, Innovació i Ocupació de Viladecans, va assistir com a representant de la Federació de Municipis de Catalunya a la jornada tècnica que va tenir lloc ahir dimarts 25 d'abril sobre la Finestreta Única Empresarial

Més informació
L'FMC compareix al Parlament davant la Ponència de llei de ports
El dimecres 19 d'abril es va celebrar una reunió de la Ponència que estudia el Projecte de Llei de Ports i de transport en aigües marítimes i continentals. En representació de la Federació de Municipis de Catalunya ha comparegut l'alcalde de Mataró, David Bote

Més informació
300 tècnics locals participen en la nova edició del Seminari Tècnic Local de l'FMC
Tindrà lloc del 28 d'abril al 15 de desembre de 2017 i comptarà amb l'assistència de 300 tècnics que representen 110 ens locals. En les tres passades edicions, el Seminari Tècnic Local de l'FMC va aplegar gairebé 800 tècnics locals, en representació d'uns 300 municipis. Organitzat des de l'any 1999, aquest Seminari té l'objectiu de contribuir a la formació continuada dels tècnics d'administració local en les novetats legislatives i tècniques, amb un contingut que possibilita una millora en la gestió dels serveis que els governs locals presten a la ciutadania

Més informació
Segona sessió del Seminari d'Actualització de la Funció Pública de l'FMC, amb la participació de 124 ens locals
La Federació de Municipis de Catalunya organitza la segona sessió del Seminari d'Actualització de la Funció Pública Local el proper dijous 27 d'abril en la que s'abordaran diversos aspectes de la darrera jurisprudència sobre el control dels criteris de valoració dels tribunals de selecció i es debatrà sobre la situació de la discrecionalitat tècnica en l'accés a l'ocupació pública i la transparència dels instruments de gestió

Més informació
La sessió extraordinària del Seminari de Dret Local de l'FMC del 5 de maig tractarà sobre el funcionament del govern i l'oposició en les sessions plenàries
Una sessió extraordinària del Seminari de Dret Local de la Federació de Municipis de Catalunya, que serà oberta i gratuïta per a tothom i que tindrà lloc el divendres 5 de maig, analitzarà i i debatrà les manifestacions més significatives d'alguns dels fenòmens que comporten la fragmentació política creixent dels nostres ajuntaments, especialment arran de les darreres eleccions municipals, així com els intents cada cop més freqüents de judicialitzar el debat polític a nivell local

Més informació

Comença el curs de l'FMC sobre com millorar la gestió del servei públic de l'aigua
Amb un centenar d'assistents la Federació de Municipis de Catalunya va encetar ahir dimarts 25 d'abril un curs amb l'objectiu d'analitzar com millorar la gestió del servei públic de l'aigua, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Barcelona i el CSITAL Catalunya. El curs continuarà els dies 2, 9, 16 i 23 de maig

Més informació
L'FMC organitza una jornada sobre la representació i defensa de les administracions públiques
En aquesta jornada, que tindrà lloc el 26 de maig a Barcelona, s’analitzaran els aspectes concrets de la defensa de les Administracions Públiques a la jurisdicció contenciosa administrativa, com ara les mesures cautelars, el procediment abreujat, l’execució de sentències, o els procediments especials, entre d’altres

Més informació
El futur d'Europa i els drets socials, a debat a l'FMC
Avui té lloc a la seu de l'FMC la primera sessió del tercer cicle de trobades 'Europa a debat: des d'una mirada local', dedicada al futur d'Europa i els drets socials, organitzada per la Federació de Municipis de Catalunya

Més informació
Comunicació interpersonal: l'art de donar feedback, nou curs organitzat per l'FMC
El proper 30 de maig, la Federació de Municipis de Catalunya organitza un taller amb l'objectiu d'entrenar els participants en com donar un feedback efectiu, que arribi a la gent i que provoqui que la gent faci el que necessitem o volem que facin

Més informació
Bones pràctiques en matèria de contractació pública per millorar la legalitat, l'eficàcia i l'eficiència
La Federació de Municipis de Catalunya ha programat un curs per als propers dies 16, 17, 23 i 24 de maig, amb l'objectiu d’aportar coneixements pràctics sobre la contractació en base a la Llei de contractes del sector públic, aplicada d’acord a criteris d’eficàcia, eficiència, servei i legalitat

Més informació
Dades obertes per a millorar la qualitat dels serveis públics
Un nombre creixent de ciutats europees han demostrat que l’accés obert a dades dels ajuntaments afavoreix l’empoderament dels ciutadans per desenvolupar noves eines i aplicacions per a la millora de la governança i la qualitat democràtica i de vida als municipis

Més informació
Subvencions per a projectes de foment de la recollida selectiva de la fracció orgànica de residus municipals
S'aproven les bases reguladores que han de regir la concessió de subvencions per a l'any 2017 destinada als ens locals i als grans productors de Catalunya per al foment de la recollida selectiva de la fracció orgànica de residus municipals des d'una perspectiva de l'economia circular que consten a l'annex d'aquesta Resolució. La finalitat principal és el foment de la recollida selectiva de la fracció orgànica de residus municipals des d'una perspectiva de l'economia circular i, per tant, contribuir a assolir una gestió més sostenible i un estalvi de recursos naturals, i alhora donar compliment als objectius establerts a la normativa vigent
Subvencions per a projectes de prevenció i preparació per a la reutilització de residus municipals
La finalitat principal d'aquesta subvenció és fomentar la prevenció i la preparació per a la reutilització de residus municipals i, per tant, contribuir a assolir una gestió més sostenible i un estalvi de recursos naturals, i alhora donar compliment als objectius establerts a la normativa vigent
Subvencions pluriennals Eurodistricte per al desenvolupament de projectes de cooperació a l'Espai Català Transfronterer
La finalitat de les subvencions regulades per aquestes bases és donar suport a projectes transfronterers de cooperació desenvolupats al territori de l'Espai Català Transfronterer, que no tenen les capacitats per recaptar els recursos públics habituals destinats a l'àmbit transfronterer, tot posant en relleu la transcendència de determinades accions estratègiques que vertebren l'Eurodistricte de l'Espai Català Transfronterer
Subvencions per a l'organització a Catalunya de festivals i mostres audiovisuals, així com per a la seva promoció i difusió
S’aproven les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions per a l'organització a Catalunya de festivals i mostres audiovisuals, així com per a la seva promoció i difusió. Igualment, es deroguen les bases publicades mitjançant la Resolució CLT/2954/2015, de 26 de novembre, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Institut Català de les Empreses Culturals, pel qual s'aproven les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions per a l'organització a Catalunya de festivals, mostres i cicles audiovisuals, així com per a la seva promoció i difusió
Sentència del Tribunal Constitucional en relació amb diversos preceptes de la Llei d'horaris comercials
STC 25/2017, de 16 de febrer de 2017, publicada al DOGC número 7351, de 18 d’abril de 2017
Resolució en relació amb la Moció a les Corts Generals sobre la necessitat de desenvolupar un adequat Marc Legal per a l'ocupació de les comandes de gestió per les Administracions Públiques
Resolució de 27 de febrer de 2017, publicada al BOE número 87, de 12 d’abril de 2017
Recurs d’inconstitucionalitat contra diversos apartats de la Llei de pressupostos de la Generalitat 2017
Recurs d’inconstitucionalitat número 1638-2017, publicat al DOGC número 7349, de 12 d’abril de 2017
Informació sobre la moció a les Corts Generals sobre la necessitat de desenvolupar un adequat Marc Legal per a l'ocupació de les comandes de gestió per les Administracions Públiques
Resolució de 27 de febrer de 2017, publicada al BOE número 87, de 12 d’abril de 2017
S'aproven les bases del Premi Enric Prat de la Riba al millor treball de recerca inèdit sobre dret local
Aquestes bases tenen per objecte regular el Premi Enric Prat de la Riba al millor treball de recerca inèdit sobre dret local i pot abastar temes financers, tributaris, d'organització territorial, de règim jurídic local, de funció pública, així com d'aplicació normativa de la transparència, el dret d'accés a la informació pública i el bon govern en l'àmbit local, entre d'altres
Subvencions per a projectes de foment de l'economia circular
Resolució TES/859/2017, de 19 d’abril, publicada al DOGC número 7356, de 25 d’abril de 2017
Acord en relació amb la Llei de mesures de protecció del dret a l'habitatge de les persones en risc d'exclusió residencial
Resolució EXI/843/2017, de 30 de març, publicat al DOGC número 7355, de 24 d’abril de 2017
Federació de Municipis de Catalunya | Via Laietana, 33 6è 1a - 080003 BARCELONA | Tel. 93 310 44 04 - Fax: 93 310 71 03