inicihistòric newslettersantics butlletinspolítica de privacitat

POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES

La present política de protecció de dades regula el tractament de dades que realitza la Federació de Municipis de Catalunya (FMC) mitjançant la seva pàgina web.

L'FMC observa estrictament la legislació actual en matèria de protecció de dades i, en especial, el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades.

1.- IDENTITAT DEL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

El responsable del tractament de les dades personals recollides és la pròpia FMC, les dades són:

Federació de Municipis de Catalunya (FMC)
CIF: G08797771
Via Laietana 33, 6è 1a
08003 Barcelona

2.- FINALITAT DELS TRACTAMENTS DE DADES

Les dades que vostè subministra a l'FMC a través dels butlletins són recollides d'acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades.

Ens subministra les seves dades de forma voluntària en tot moment i per això garanteix que les dades personals facilitades són veraces, l'FMC es reserva, el dret a excloure dels serveis tot usuari que hagi facilitat dades falses, sense perjudici de la resta d'accions que procedeixin en Dret .

En cap cas es duran a terme decisions automatitzades a partir de les seves dades.

Únicament es tractaran les dades que hagi lliurat per a la finalitat que se li va informar i va autoritzar. No es cediran les dades a tercers excepte que vostè hagi autoritzat expressament una altra cosa durant la recollida de dades.

La base legal per al tractament de les seves dades és l'execució dels serveis que ens ha demanat i ha autoritzat expressament.

3.- TRACTAMENT DE LES SEVES DADES PER TERCERS

Per dur a terme les activitats i serveis de l'FMC fem ús d'eines d'enviament de comunicacions que es troben allotjats en plataformes tecnològiques d'empreses dedicades a aquest fi. Aquesta gestió de les seves dades es realitza únicament i exclusivament per a garantir la realització, seguretat i disponibilitat dels serveis que li oferim, garantint que aquestes empreses tecnològiques aplicaran les mesures i millors pràctiques de seguretat de la informació.

Tots els nostres proveïdors de serveis es troben dins de l'Espai Econòmic Europeu o en països que garanteixen el nivell de compliment exigit per la legislació.

No es transferiran les seves dades personals fora de l'Espai Econòmic Europeu ni de països que no tinguin un nivell de compliment semblant o sense disposar de la seva autorització expressa prèvia.

4.- ELS SEUS DRETS AL FACILITAR LES SEVES DADES

En qualsevol moment pot sol·licitar i obtenir informació de com i per a què estem tractant les seves dades.

Vostè pot:
Accedir a les seves dades: sol·licitar quines dades seves tenim seus i quin ús en fem i, fins i tot, que les lliurem per portar-les a una altra entitat.
Rectificar les seves dades: sol·licitar la modificació o rectificació de les dades inexactes.
Suprimir les seves dades: sol·licitar que les seves dades siguin eliminades i no se'n faci cap tractament, fora del que la llei ens exigeix conservar.
Oposar-se a un tractament: sol·licitar que no fem un ús concret de les seves dades.

l'FMC es compromet a mantenir el secret i la confidencialitat de les dades personals de conformitat amb la legislació aplicable; així mateix, es compromet a donar un tractament segur a les transferències que, en certs casos, es puguin produir.

l'FMC adopta totes les mesures tècniques i organitzatives que es consideren necessàries per evitar la pèrdua, l'ús indegut, l'alteració, l'accés no autoritzat i el robatori de les dades personals facilitades, en aquest cas, a través del web, tenint en compte l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades i els riscos als quals podrien estar exposades.

Per a això pot adreçar un escrit indicant quin dret vol exercir (accés, rectificació, supressió, oposició o portabilitat de les dades) a l'Administració de Serveis de la Federació de Municipis de Catalunya (FMC), Via Laietana 33, 6è 1a 08003 Barcelona o registre.dades@fmc.cat.

Website
Twitter
Facebook
Instagram
LinkedIn
 @Federació de Municipis de Catalunya